Onkologické registry
czech english

Upozornění: sběr dat do registru byl ukončen

Registr BREAST je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s karcinomem prsu léčených trastuzumabem, lapatinibem, bevacizumabem a everolimem. Registr vznikl v červenci roku 2011 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientek s diagnózou karcinomu prsu v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Primární cíle:

  • Sledování celkového počtu pacientek léčených trastuzumabem, lapatinibem, bevacizumabem a everolimem v České republice
  • Hodnocení bezpečnosti cílené léčby
  • Hodnocení efektivity cílené léčby a použitých léčebných režimů

Sekundární cíle:

  • Analýza přežití pacientek ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Analýza souboru pacientek léčených cílenou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR

Východiska projektu

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro léčbu karcinomu prsu došlo během posledních let k postupnému vzniku několika lékových registrů, které byly zaměřené na léčbu jednotlivými léčivými přípravky schválenými pro tuto indikaci. Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci původních lékových registrů Herceptin, Tyverb a Avastin. V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bude možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení stávajících registrů došlo k převodu dříve získaných dat do struktury nového registru BREAST. Tímto sjednocením odpadla nutnost zadávat data o léčbě jednoho pacienta do různých registrů, čímž došlo k získání ucelených a přehledných informací o celkové léčbě daného pacienta, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacienta na podanou léčbu.

Projekt v konečném důsledku zvýší kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednoduší práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientek také umožní modelování rizikových faktorů na přežívání pacientek a rozbor nežádoucích účinků. Také může sloužit pro odhady ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii.